Viby friskolas Elevhälsoplan

Innehållsförteckning

-Vad säger skollagen?

. 2

-Syftet med elevhälsan

. 2
-Förebyggande och främjande arbete. 3


-Salutogent synsätt 3-Värdegrund. 3
Arbetsmiljö
. 3

-Förebyggande medicinska insatser

 4

-Förebyggande psykosociala insatser

 4

-Förebyggande specialpedagogiska insatser

 4

-Samverkan

. 5

-Personalmöte

. 5

-Elevråd

. 5

-Likabehandlingsgrupp

. 5

-Utvärdering och kvalitetsarbete

. 5

-Åtgärder vid psykisk eller fysisk ohälsa

. 6

-Ansvar

 6---Om ohälsa påverkar elevens möjligheter att nå kunskapskraven

. 6

-Enklare sjukvårdsinsatser

 6

-Skada eller olycksfall

 6

-Åtgärder om en elev misstänks fara illa

. 7

-Personal inom elevhälsoteamet 7


Vad säger skollagen?

2 kap 25 §: För eleverna i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskola ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

2 kap 27 §: Varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Varje elev i sameskolan ska erbjudas minst två hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel oh andra begränsade hälsokontroller.

Det första hälsobesöket får göras under utbildningen i förskoleklass i stället för under utbildningen i en sådan skolform som avses i första stycket.

2 kap 28 §: Elever som avses i 27 § får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser.


Syftet med elevhälsan

På Viby friskola finns en samlad elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska resurser. Genom en hög grad av samverkan mellan elevhälsoteamets personal och övriga personalgrupper på skolan, skapas möjligheter för ett elevhälsofrämjande arbete med stort fokus på förebyggande arbete. Det förebyggande arbetet präglas av ett salutogent tänkande där elevens behov sätts i centrum och alla personalkategorier på skolan ses som resurser. Genom ett förebyggande arbete förebyggs fysisk och psykisk ohälsa i största möjliga mån. Syftet är att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att nå goda studieresultat utifrån sina egna förutsättningar.

Syftet är även att kunna erbjuda medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser när elever, föräldrar eller personal på skolan ser ett behov av stöd inom något eller några av dessa områden. Detta för att undanröja hinder för elevernas kunskapsutveckling.

Förebyggande och främjande arbeteSalutogent synsätt

Arbetet på skolan genomsyras av ett salutogent synsätt, där alla personalkategorier har ansvar och ses som resurser vilka bidrar till god hälsa och goda studieresultat hos eleverna. En ständigt pågående samverkan mellan olika personalkategorier skapar mycket goda förutsättningar för att alla elever ska bli sedda och hörda på skolan.

Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” vilka vidmakthåller hälsa snarare än på ”riskfaktorer”, det vill säga vad som orsakar ohälsa och sjukdom.Värdegrund

Relationen mellan de vuxna och eleverna är en viktig framgångsfaktor för en skola. Förtroende byggs när vi ställer upp för varandra.

Unga människor går i grundskolan under en period av livet som präglas av stora förändringar. Sociala relationer byggs, intressen föds. Skolan kan göra stor skillnad om vi är lyhörda och tar elevens tankar och funderingar på allvar.

Skolan ska vara en trygg plats där vi vuxna finns till för barnen på alla plan. Därför har vi till exempel inget stängt lärarrum, vi finns alltid tillgängliga och ska vara så under hela dagen. Vi äter tillsammans, vi delar upp oss så att det alltid finns vuxna i matsalen och det finns rastvakter på alla de platser där eleverna uppehåller sig under rasterna. Vi för också regelbundna samtal med våra elever om deras arbetsresultat och sociala situation på skolan.

I enskilda samtal ger vi eleverna respons på deras arbete. Samtal sker löpande och berör det som är viktigt för stunden. Det kan röra sig om resultatuppföljning, råd om hur studierna kan utvecklas, men också andra frågor som eleven önskar ta upp. Samtalen är en viktig del av samarbetet mellan elev och lärare. Vid utvecklingssamtalen upprättas en IUP (individuell utvecklingsplan) tillsammans med elev och förälder.

Att skapa motivation är en av skolans viktiga uppgifter. Vi arbetar medvetet med att ge eleverna möjlighet att själva vara med och välja arbetsinriktning. Vi är tydliga med vad vi förväntar oss och definierar, med hjälp av pedagogiska planeringar, hur vi planerat de kommande studierna.Arbetsmiljö

Viby friskola har i samarbete med Arbetsmiljöverket utarbetat ett systematiskt arbetsmiljöarbete som syftar till att ge elever och personal en trygg, säker och hälsosam arbetsplats. Trygghet, arbetsro, ren och snygg miljö minskar psykosocial ohälsa och ger eleverna förutsättningar att nå bästa resultat utifrån egen förmåga.Förebyggande medicinska insatser

Alla elever erbjuds minst tre hälsobesök hos skolsköterskan under sin grundskoletid på Viby friskola. Dessa sker under årskurs 2, 4 och 8. När eleven går i förskoleklass bjuds både elev och föräldrar in till ett första hälsobesök för att skapa en god relation mellan föräldrar och elevhälsan.

Skolsköterskan kallar även elever då oro kring elevens hälsa föreligger och möjlighet till spontanbesök från elever finns. Skolsköterskan finns på skolan en dag i veckan. Vid vaccinationer är två sjuksköterskor närvarande samt att en läkare finns som bakjour.

Skolsköterskan utgör en del av elevhälsoteamet (EHT) och deltar aktivt i det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet på skolan, samt i utvärdering och planering av arbetet.Förebyggande psykosociala insatser

Skolkurator är anställd på skolan och finns tillgänglig på skolan varje dag. Kuratorn arbetar på individ-, grupp- och strukturell nivå och utgör en del av EHT. Kuratorn deltar aktivt i det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet på skolan, samt i utvärdering och planering av det hälsofrämjande arbetet. Utöver detta innefattar arbetet bland annat enskilda samtal med elever, flerpartssamtal, handledning av personal, förebyggande arbete i klasser, kontakt med vårdnadshavare samt andra instanser.Förebyggande specialpedagogiska insatser

Biträdande rektor är ansvarig för att samordna specialpedagogiska insatser på skolan. I det förebyggande arbetet är det viktigt att specialpedagogiska behov uppmärksammas i ett så tidigt skede som möjligt. Respektive mentor ansvarar för att följa varje elevs kunskapsutveckling och i ett så tidigt skede som möjligt uppmärksamma eventuella behov av specialpedagogiska insatser. Om mentor, vårdnadshavare eller elev ser en risk för att en elev inte når kunskapskraven i ett eller flera ämnen, ska detta anmälas till rektor.

När en anmäla om att en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven i ett eller flera ämnen inkommer till rektor, ansvarar rektor för att utreda behovet av att åtgärdsprogram upprättas. Vid utredningen beaktas synpunkter från lärare, elev och vårdnadshavare. Om behov finns används även resurser inom elevhälsan, så som skolsköterska, kurator eller psykolog vid denna utredning. Rektor fattar beslut om eventuellt åtgärdsprogram utifrån vad utredningen visar.

Samverkan

Personalmöte

Rektor, skolchef, specialpedagog och kurator medverkar varannan måndag vid personalmöte där diskriminering och kränkande behandling samt arbetsmiljö är stående punkter på dagordningen. Detta ger utrymme för kontinuerlig samverkan mellan elevhälsoteamet och den övriga personalgruppen kring frågor rörande elevhälsa. Arbetet dokumenteras och förvaras hos rektor.Elevråd

Skolkurator håller, tillsammans med en personal från ledningen, i elevrådet som träffas en gång i månaden. Under dessa möten är diskriminering och kränkande behandling en stående punkt på dagordningen. På så sätt kan vi kontinuerligt identifiera hur läget ser ut inom området utifrån ett elevperspektiv. Även detta arbete dokumenteras och förvaras hos rektor.Likabehandlingsgrupp

Likabehandlingsgruppen innefattar ledning, kurator och en representant från varje arbetslag samt fritids. Gruppen träffas en gång i månaden och under dessa möten sker en mer djupgående utvärdering av det hälsofrämjande arbetet på skolan och nya mål sätts upp utifrån dels en analys av hur skolklimatet upplevs och dels utifrån elevernas befintliga behov. Även detta arbete dokumenteras och förvaras hos rektor.


Utvärdering och kvalitetsarbete

Under personalmöten, möten med likabehandlingsgruppen och elevrådsmöten identifieras problemområden och behov och nya delmål formuleras.

För att ytterligare identifiera elevernas behov utförs tre enkätundersökningar varje termin där eleverna anonymt får fylla i ett frågeformulär kring skoltrivsel, ett frågeformulär gällande kränkande behandling samt ett formulär som behandlar inkluderingsfrågor.

Dokumentationen från personalmöten, likabehandligsgruppen och enkätundersökningarna ligger till grund för utvärdering, behovsanalys samt formulering av nya mål.

Elevhälsoplanen revideras i början på varje läsår av rektor i samråd med övrig personal samt elever. Personal, elever samt vårdnadshavare delges sedan den reviderade planen.


Åtgärder vid psykisk eller fysisk ohälsaAnsvar

På Viby friskola ansvarar all personal för att vara lyhörda för elevernas psykiska och fysiska hälsa. Vid misstanke om att någon elev mår psykiskt eller fysiskt dåligt ska mentor för berörd elev omgående uppmärksammas på detta.

När mentor själv ser eller blir uppmärksammad på att en elev mår psykiskt eller fysiskt dåligt ansvarar denna för att prata med eleven och skapa sig en bild av situationen. Mentor tar vid behov hjälp av de resurser som finns inom elevhälsan, till exempel skolsköterska och kurator.Om ohälsa påverkar elevens möjligheter att nå kunskapskraven

Om en elev på grund av sitt psykiska eller fysiska mående eller av andra skäl riskerar att inte nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen, ansvarar mentor eller undervisande lärare i respektive ämne för att omedelbart sätta in extra anpassningar av undervisningen. Om de extra anpassningarna efter en tid inte haft önskad effekt ansvarar mentor eller undervisande lärare i respektive ämne för att anmäla detta till rektor.

När en anmälan inkommer till rektor gällande att en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven i ett eller flera ämnen, ansvarar rektor för att utreda behovet av att åtgärdsprogram upprättas. Vid utredningen beaktas synpunkter från lärare, elev och föräldrar. Om behov finns används även resurser inom elevhälsoteamet så som skolsköterska, kurator eller psykolog vid denna utredning. Rektor fattar beslut om eventuellt åtgärdsprogram utifrån vad utredningen visar.Enklare sjukvårdsinsatser

Om en elev har behov av enklare sjukvårdsinsatser kan de uppsöka skolsköterskan när denna är närvarande på skolan.Skada eller olycksfall

Om en elev skadas görs en bedömning om eleven behöver uppsöka vårdcentral eller akutmottagning. Personal från skolan följer då eleven till vårdcentral eller akutmottagning ända till dess att förälder finns på plats.

Vid skada eller olycksfall skapas ett arbetsmiljöärende för att förhindra liknande händelser i framtiden.


Åtgärder om en elev misstänks fara illa

Enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen så är all personal som arbetar på skolan anmälningsskyldig om man har anledning att misstänka att ett barn far illa. På Viby friskola görs denna anmälan av rektor. I största möjliga mån medverkar föräldrarna vid anmälningstillfället om detta inte försvårar vidare utredning. Mentor eller annan personal anmäler till rektor om det finns misstanke om att ett barn på skolan far illa.Personal inom elevhälsoteamet


Medicinska insatser 

Skolsköterska          Gunneli Lundqvist

Skolläkare                Johan Larsson (Rimbo hälsovårdscentral)

 

Psykologiska insatser 

Psykolog                 Ingrid GråbergPsykosociala insatser

Skolkurator               Eva EkholmSpecialpedagogiska insatser

Biträdande rektor       Kurt SvenssonÖvriga resurser

Rektor                          Mattias Örtlund

Skolchef                       Roger Sundin

Skolvärdinna                Margareta Fastén

Kökspersonal               Ingela Blohm

Studie- och yrkesvägledare   Ewa Svedmarker

  • bottom logga
  • Viby friskola

   Lillskogsvägen 2
   762 31 Rimbo
  • Telefon

   0175-721 31
  • Fax

   0175-711 25
  • Fritids

   0175-721 31
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.