Nuläget i samhället Covid 19

Smittspridningen och belastningen på sjukvården är
låg både på riks- och det lokala planet. Ökat resande
och minskade restriktioner har gjort att
smittspridningen ökat något de sista veckorna men då
från väldigt låga nivåer.
Det finns en oro att smittspridningen ska öka kraftigt i
de yngre åldersgrupperna i samband med skolstarten.
Detta då eleverna i grundskolan är ovaccinerade
samtidigt som den betydligt mer smittsamma
Deltavarianten nu dominerar i landet.
Skolverket har bestämt att alla grundskolor ska återgå
till närundervisning. Fjärr och distansundervisning är
bara tillåtet om smittskyddsläkaren har beslutat att det
är nödvändigt.
Vi har uppdaterat vår riskbedömning och anpassar
våra åtgärder till det läge som råder nu. Samtidigt är
vi beredda på att snabbt vidta fler åtgärder om läget
så kräver.